POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portal  internetowy “Twoja Twierdza”, mieszczący się pod adresem www.twojatwierdza.pl  umożliwia zapoznanie się z informacjami o prowadzonej przez nasz zespół działalności związanej z zapewnieniem schronienia na wypadek nadejścia różnego rodzaju zagrożeń. Dzięki naszej stronie internetowej możliwe jest pozyskanie wiedzy na temat schronu, a także zgłoszenie zainteresowania uczestnictwem w projekcie. W tym celu konieczne jest przetwarzanie przez nas danych osobowych podawanych przez użytkowników portalu. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, którymi kierujemy się, aby zapewnić tym danym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

I.    SŁOWNIK POJĘĆ

Administrator – Coom Sp. z o.o., ul. Rąbieńska 134, 94-409 Łódź, NIP: 729-271-62-45

Dane Osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania („osobie, której dane dotyczą”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie   imienia lub nazwiska, numeru identyfikacyjnego,  danych o lokalizacji,  identyfikatora internetowego lub poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora.

II.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym RODO i przestrzega obowiązujących zasad przetwarzania Danych Osobowych.

 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i by były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

 3. Przetwarzając Dane Osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. W celu realizacji wymogów prawnych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 4. W ramach przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 5. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

III.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapewniające zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO. Dostęp do Danych Osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 2. Podmioty współpracujące z Administratorem dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na polecenie Administratora.

 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych Osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

IV.    CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.twojatwierdza.pl są przetwarzane przez Administratora w ściśle określonych celach oraz wyłącznie w oparciu o należyte podstawy prawne.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. część danych zbieranych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest konieczna do celu zawarcia i wykonania umowy. Dotyczy to przede wszystkim danych personalnych, takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe. W tym przypadku podstawą prawną, na jakiej dokonuje się przetwarzanie jest art. 6 us. 1 lit. b RODO;

 2. część Danych Osobowych przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes. Do tych danych należą informacje pozwalające nam ustalić, kto jest zainteresowany naszymi usługami, skąd te osoby pochodzą i jak duża odległość dzieli je od schronu. Dane te pozwalają nam również na podtrzymywanie kontaktu z użytkownikami strony oraz odpowiadanie na zadawane nam pytania. Dzięki nim możemy również realizować cele marketingowe poprzez promocje naszych usług. Naszym uzasadnionym interesem jest także możliwość ustalenia zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi i produkty dostępne w schronie, jak np. miejsce dla zwierząt, rozmieszczenie użytkowników schronu w pokojach. Podstawą przetwarzania tych Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f.;

 3. pewne Dane Osobowe wykorzystujemy także w celu ochrony żywotnych interesów Osób, których dane dotyczą i innych osób trzecich. Dotyczy to w szczególności danych kontaktowych pozwalających na kontakt z użytkownikami schronu w razie zagrożenia. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. d;

 4. podstawą przetwarzania Danych Osobowych dotyczących stanu zdrowia jest ich niezbędność do celów zapewnienia opieki zdrowotnej. Dane te są nam konieczne do ustalenia zapotrzebowania na leki i usługi medyczne w razie aktualizacji zagrożenia i pobytu w schronie (art. 9 ust. 2 lit. h);

 5. w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to danych zbieranych w celu uczestnictwa w dobrowolnym programie wolontariatu, działającym w ramach naszego projektu (informacje o wykształceniu i wykonywanym zawodzie. Informujemy, że w razie powierzenia nam tych danych Państwa zgoda na ich przetwarzanie może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie miało  wpływu na przetwarzanie danych osobowych mające miejsce przed jej cofnięciem.

V.    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności osobom świadczącym w schronie różnego rodzaju usługi w ramach dobrowolnego programu wolontariatu.

 2. W pewnych przypadkach Administrator ma prawo ujawnienia informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI.    OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w czasie trwania zawartej z Państwem umowy, a także po jej wykonaniu lub ustaniu do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać na gruncie takiej umowy, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. Po upływie tego okresu przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są usuwane. Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych pozyskanych w oparciu o Państwa zgodę, jeżeli zgoda ta zostanie wycofana.

VII.    OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych Administratorowi jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Jednakże w pewnych przypadkach jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W stosunku do takich danych ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy. W przypadku danych wykorzystywanych do nawiązania kontaktu, ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli nawiązać z Państwem kontaktu i odpowiedzieć na Państwa pytania. Niepodanie danych mających na celu ustalenie zapotrzebowania na usługi i produkty dostępne w schronie może zaś spowodować, że nie będziemy w stanie zapewnić Państwu odpowiednich warunków przebywania w Twierdzy przez czas zagrożenia.

VIII.    UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do:

– żądania dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania informacji o przetwarzaniu, obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych, informacje o odbiorcach, a także uzyskania kopii tych danych;

– sprostowania Danych Osobowych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

– usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

– ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie takie uzasadnione jest w przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, wniosła sprzeciw lub sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych – przy czym wniesienie sprzeciwu jest uzasadnione wyłącznie w niektórych sytuacjach i nie zawsze Administrator będzie mógł taki sprzeciw uwzględnić;

– wycofania zgody – jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

– wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.    KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: administrator@coom.com.pl.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Administratorem.

X.    ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.  Aktualna wersja Polityki została przyjęta w dniu: 14.12.2020 r.

PLIKI COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez 1 miesiąc.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl